Polityka prywatności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami dotyczącymi korzystania z niniejszej witryny internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na wymienione warunki.

1. Definicje

Terminy zawarte w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Poniżej przedstawiamy definicje tych terminów w celu zapewnienia czytelności i zrozumienia naszego stanowiska w sprawie ochrony danych:

1. Dane osobowe

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dotyczy to takich informacji jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, oraz zachowanie jako użytkownika. Natomiast informacje, które nie są bezpośrednio związane z tożsamością, np. preferowane strony internetowe lub liczba użytkowników strony internetowej, nie stanowią danych osobowych.

2. Osoba zainteresowana

Osoba, której dane dotyczą, to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są wykorzystywane przez podmiot odpowiedzialny za ich przetwarzanie.

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, to jest: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w legislacji UE lub w państwa członkowskiego, to wyznaczenie administratora lub określenie kryteriów jego wyboru musi odbywać się zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego.

6. Podmiot przetwarzający dane

Podmiot przetwarzający dane oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, która przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej za dane.

7. Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inną jednostkę, której ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

8. Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub jednostkę inną niż osoba, której dane dotyczą, administratora, podmiot przetwarzający dane czy też osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego dane – mogą przetwarzać dane osobowe.

9. Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, udzielone na podstawie otrzymanych uprzednio informacji, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. Imię i nazwisko administratora danych [art. 4 ust. 7 RODO]

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych krajów członkowskich, lub innych postanowień przepisów o ochronie danych, administratorem danych jest:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Tel.: +49 711 3409-0
Adres e-mail: info@pilz.de
Strona internetowa: www.pilz.com

III. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych administratora jest:

Ralf Bergmeir
BeratungsBüro Bergmeir GbR
Angelika i Ralf Bergmeir
Am Meerbach 10
73035 Göppingen
Niemcy

Tel.: +49 7161 651 2822
Adres e-mail: ralf@bergmeir.de
Strona internetowa: www.bergmeir.com

IV. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ogólną zasadą gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników tylko w zakresie, który jest niezbędny do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, jej treści i naszych usług. Dane osobowe naszych użytkowników są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody na takie działania. Wyjątki obowiązują w tych sytuacjach, w których ze względów faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody lub w których przetwarzanie danych jest zakazane przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przesyłane lub odbierane od Ciebie dane będą wyłącznie gromadzone, użytkowane, przechowywane tam, gdzie będzie to zalecane prawem, niezbędne z punktu widzenia umowy lub dopuszczalne w ramach aktualnego prawodawstwa – przekazywane stronom trzecim w ramach obowiązujących ustaw o ochronie danych osobowych (RODO).

Art. 6 RODO stanowi stosowną podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych, do których odnosi się niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych:

W chwili otrzymania zgody ze strony właściciela danych na przetwarzanie jego danych osobowych obowiązywać będzie art. 6, ust. 1, lit. a) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) jako podstawa prawna dla ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych niezbędnych do spełnienia warunków umowy jedna ze stron zawierających umowę, będąca podmiotem przetwarzania danych, jako podstawę prawną przyjmie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odnosi się to również do przetwarzania wymaganego do realizacji środków poprzedzających umowę.

Jeśli dla spełnienia zobowiązań prawnych wiążących naszą firmę konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawę prawną stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku gdy konieczność przetwarzania danych wynika z istotnego interesu osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu biznesowego spółki lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne względem tego interesu biznesowego, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i czas ich przechowywania

Dane osobowe jednostki, której dane dotyczą, muszą zostać usunięte lub zablokowane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, dla którego były one przechowywane. Przechowywanie danych może mieć także miejsce w sytuacjach regulowanych przepisami europejskimi, krajowymi lub unijnymi, lub innymi specyfikacjami, które obowiązują administratora danych. Blokowanie lub usuwanie danych następuje także w sytuacji, gdy wygaśnie okres przechowywania danych przewidziany przez ww. standardy, o ile dane nie muszą być przechowywane przez dłuższy czas w celu zawarcia lub wykonania umowy.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logowania

Zakres i sposób gromadzenia i wykorzystywania danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzasz naszą stronę internetową w celu pobrania informacji, czy też dokonujesz zakupów w naszym sklepie internetowym, czy korzystasz z opcji kontaktu za pośrednictwem formularza:

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Każde wejście na naszą stronę internetową oznacza, że dane i informacje z systemu komputera łączącego się z naszą stroną internetową zostają automatycznie zapisane w naszym systemie. W ten sposób gromadzimy następujące dane:

 1. Informacje na temat rodzaju i wersji używanej przeglądarki
 2. Systemu operacyjnego użytkownika
 3. Adresu IP użytkownika
 4. Daty i godziny odwiedzenia strony
 5. Stron internetowych, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
 6. Stron internetowych, do których system użytkownika uzyskał dostęp z naszej strony internetowej

Dane te są również przechowywane w naszych plikach systemowych. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych oraz plików dziennika jest art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresów IP w systemie jest niezbędne do wyświetlenia strony internetowej na komputerze użytkownika. Adres IP użytkownika musi w tym celu być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie plików logowania jest niezbędne w celu zagwarantowania funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu zoptymalizowania strony internetowej, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Nie zajmujemy się oceną danych do celów marketingowych.

W naszym interesie leży przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych zapisywanych i przeznaczonych do przesyłania do strony internetowej czynność ta jest wykonywana po zakończeniu sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach logowania, usunięcie następuje najpóźniej po upływie 7 dni. Możliwe jest wydłużenie okresu przechowywania. W takiej sytuacji usuwa się lub modyfikuje adresy IP użytkowników, w celu uniemożliwienia ich przypisania użytkownikom korzystającym ze strony internetowej.

5. Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i usunięcia

Bez względu na okoliczności, dane muszą być zapisywane w celu umożliwienia dostępu do strony internetowej i przechowywania danych w plikach systemowych umożliwiających korzystanie ze strony internetowej. W tym zakresie użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

VI. Korzystanie z plików cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce użytkownika lub w systemie komputerowym użytkownika przez przeglądarkę internetową. Wejście na stronę internetową może wiązać się z zapisaniem pliku cookie w systemie operacyjnym użytkownika. Plik taki zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający zidentyfikowanie przeglądarki internetowej przy następnej wizycie na stronie internetowej.

A. Własne pliki cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Wykorzystujemy pliki cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarkę umożliwiającą dostęp można było zidentyfikować po zmianie strony.

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani o wykorzystaniu plików cookie na potrzeby analizy (informacja pojawia się na pasku informacyjnym); w tym momencie uzyskiwana jest także zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

Systemowy plik cookie

 1. is_mobile - informacja, czy korzystasz z urządzenia mobilnego
 2. is_new - informacja, czy po raz pierwszy odwiedzasz naszą stronę
 3. region_select
 4. user_language - wybrany język
 5. user_locale
 6. user_region – region, w którym znajduje się użytkownik
 7. true (jeśli udzielono zgody w związku z polityką prywatności)
 8. Strefa czasowa użytkownika

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie koniecznych plików cookie jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookie – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wykorzystywane w celu uproszczenia korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Niektóre z funkcjonalności naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez wykorzystania plików cookie. W tym celu przeglądarka musi zostać rozpoznana nawet po zmianie strony.

Pliki cookie są niezbędne do następujących aplikacji:

 1. Aplikacja ustawień języka
 2. Ustawienia narodowe

Dane użytkownika zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Mamy zatem uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

4. Czas magazynowania i możliwość zgłaszania zastrzeżeń

Pliki cookie są przechowywane w komputerze użytkownika i są przez nas do niego przesyłane. Jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. W dowolnej chwili możesz usunąć zapisane pliki cookie. Możesz to zrobić automatycznie. Wyłączenie plików cookie dla naszej strony internetowej może oznaczać brak możliwości skorzystania ze wszystkich jej funkcjonalności.

B. Pliki cookie używane przez strony trzecie – narzędzie etracker

Nasza strona gromadzi dane dla celów marketingowych, wykorzystując technologie opracowane przez etracker GmbH (http://www.etracker.com). Nie są to jednak dane osobowe. Adresy IP i adresy domen są „skracane”, zanim zostaną zapisane. Uniemożliwia to identyfikowanie użytkowników.

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani o wykorzystaniu plików cookie na potrzeby analizy (informacja pojawia się na pasku informacyjnym, na którym znajduje się także link do polityki prywatności); w tym momencie uzyskiwana jest także zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych wykorzystywanych dla tego celu.

Zgromadzone dane umożliwiają stworzenie profilu użytkownika. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie mogą być przechowywane lokalnie w pamięci buforowej przeglądarki internetowej użytkownika strony. Pozwalają rozpoznać przeglądarkę internetową. Pozyskiwane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do określania tożsamości użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Informację tę wykorzystujemy wyłącznie w celu dostosowania naszej strony internetowej do wymagań użytkowników.

Na przykład pobrane dane obejmują szczegóły przeglądarki i wykorzystywanego systemu operacyjnego, informacje dotyczące witryny internetowej, z którą związana jest dana osoba, średniego czasu spędzanego w witrynie internetowej i konkretnych wywoływanych stron

Plik cookie etracker:

 1. ID użytkownika
 2. ID pliku cookie
 3. ID powracających użytkowników.
 4.  
 5. Przechowuje status rekordu Visitor Motion.

Używane tylko w przypadku użycia sesji Visitor Motion.

 1. Przechowuje status sesji Visitor Motion.

Visitor Motion służy do rejestrowania zachowań użytkowników na potrzeby opracowywania usprawnień strony internetowej.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookie do celów analizy – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną wykorzystania systemu etracker bez takiej zgody jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona, i tym samym umożliwiają jej ciągłe doskonalenie. Pozyskane statystyki pozwalają nam zoptymalizować naszą ofertę i zaprojektować ją tak, aby była dla użytkownika bardziej interesująca.

4. Czas magazynowania i możliwość zgłaszania zastrzeżeń

Zebrane dane są trwale przechowywane i analizowane. W dowolnym czasie możesz wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie swoich danych osobowych.

Proszę o wyłączenie mnie z analiz zachowania i aktywności prowadzonej przez system etracker.

5. Dalsze informacje

Informacje o usługodawcy zewnętrznym:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

VII. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Możesz skontaktować się z nami pod podanym adresem e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane za pomocą wiadomości e-mail są przechowywane.

Twoje dane nie będą ujawniane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – jest art. 6 ust. 1, lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Jeśli skontaktowałaś(eś) się z nami drogą elektroniczną w celu zawarcia umowy; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego służy wyłącznie do celów przetworzenia prośby o kontakt. Jeśli użytkownik nawiązuje kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, uzasadnione jest zainteresowanie przetwarzaniem jego danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT.

4. Czas przechowywania

Dane zostają usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego zostają usunięte z chwilą zakończenia korespondencji z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sytuacja została jednoznacznie wyjaśniona.

Dane osobowe zbierane również podczas procesu wysyłania są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i usunięcia

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie

W przypadku kontaktu drogą elektroniczną użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną wówczas usunięte.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych zgodnie z warunkami RODO i masz prawo do następujących praw w stosunku do administratora danych:

1. Prawa dostępu

Możesz poprosić o potwierdzenie administratora, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od administratora informacji takich jak:

 1. Cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 2. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną przekazane;
 4. Planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, w przypadku braku szczegółowych informacji w tym zakresie, kryteria określania czasu przechowywania;
 5. Podstawa prawna do poprawiania lub usuwania danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora oraz prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 7. Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
 8. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22, ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczące informacje na temat logiki, której dotyczy, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo do żądania informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście, zgodnie z art. 46 RODO, możesz żądać informacji o stosowanych metodach zabezpieczeń przekazywania danych.

2. Prawo do wprowadzania poprawek

Przysługuje Ci prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator ma obowiązek jak najszybciej je poprawić.

3. Prawo do ograniczania przetwarzania

Masz prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Twoje dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi danych, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 4. W przypadku gdy wniosłaś(eś) sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione roszczenia administratora mają pierwszeństwo przed Twoimi roszczeniami.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika jest ograniczone, dane takie mogą – z wyjątkiem przechowywania – być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania nie zostało przeprowadzone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed usunięciem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia

Obowiązek usunięcia

Możesz zwrócić się do administratora z prośbą o natychmiastowe usunięcie Twoich danych osobowych i administrator danych zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia tych danych w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przyczyn:

 1. Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.
 2. Odwołujesz swoją zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 3. Wniosłaś(e)ś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania lub wniosłaś(eś) sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO
 4. Dane osobowe użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Skasowanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
 6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8, ust. 1 RODO.

Informacje udostępnione osobom trzecim

Jeśli administrator danych osobowych upublicznił Twoje dane osobowe, jest zobowiązany do skasowania ich a na mocy art. 17 ust. 1 RODO, biorąc pod uwagę dostępną technologię i związane z nią koszty wdrożenia, administrator podejmuje odpowiednie środki, w tym środki o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub ich replikacji.

Wyjątki

Prawo do usunięcia nie obowiązuje, o ile przetwarzanie jest wymagane

 1. w celu skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
 2. w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, w celu wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w celu wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9, ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 5. ustalenie, wykonywanie lub obronę roszczeń.

5. Prawo do informowania

Jeśli skorzystałaś(eś) z przysługujących Ci praw i zażądałaś(eś) od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator jest zobowiązany powiadomić o takim sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono Twoje dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo otrzymać od administratora informacje o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo uzyskać informacje dotyczące danych osobowych, które dostarczyłeś administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez sprzeciwu ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2, lit a), RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b) RODO;
 2. przetwarzanie odbywa się za pomocą środków automatycznych.

Korzystając z tego prawa, możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego do drugiego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach interesu publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do zgłaszania zastrzeżeń

Masz prawo – w związku ze szczególną sytuacją – w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) lub f) RODO; obowiązuje to również w przypadku profilowania opartego na tych warunkach.

Administrator ochrony danych nie będzie już przetwarzał Twoich danych osobowych, chyba że będzie w stanie podać istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami lub jeśli przetwarzanie służy do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania w celach reklamowych; odnosi się to również do profilowania, jeśli towarzyszy temu reklama bezpośrednia.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach reklamy bezpośredniej, nie będą już one do tych celów przetwarzane.

W związku z korzystaniem z usług społecznych – niezależnie od dyrektywy 2002/58 WE – można skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, w przypadku gdy stosowane są specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia zgody w ramach legislacji ochrony danych

W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę do czasu jej cofnięcia.

9. Prawo do wnoszenia skarg do władz nadrzędnych

Niezależnie od innego administracyjnego lub sądowego środka prawnego, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, szczególnie w państwie członkowskim, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania, Twoje miejsce pracy lub miejsce podejrzewanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza zasady RODO.

Organ nadzoru, który złożył skargę, informuje skarżącego o stanie i wynikach skargi, w tym o możliwości wniesienia odwołania zgodnie z art. 78 RODO.

IX. Prawo do zmiany danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów; to samo dotyczy oferty produktowej na naszej stronie internetowej.

Data: Maj 2018