Gegevensbescherming

Lees de verklaringen voor het gebruik van deze website aandachtig door. Door het gebruik van de website accepteert u deze voorwaarden.

I. Definities

In onze gegevensbeschermingsverklaring worden begrippen gehanteerd die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om de gegevensbeschermingsverklaring leesbaar en begrijpelijk te maken, leggen wij deze begrippen hierna uit:

1. Persoonsgegevens

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer, en uw gebruikersgedrag. Daarentegen worden gegevens die niet direct met uw werkelijke identiteit samenhangen – zoals algemeen door alle gebruikers geprefereerde websites of het aantal gebruikers van een website – niet aangemerkt als persoonsgegevens.

2. Betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

3. Verwerking

Verwerking is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde procedure of elke reeks procedures in relatie tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of een andere vorm van beschikbaar stellen, vergelijken of koppelen, inperken, verwijderen of vernietigen.

4. Inperking van de verwerking

Inperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel om de toekomstige verwerking ervan in te perken.

5. Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of gemeenschappelijk met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking worden bepaald door de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, kan in de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

6. Verwerker

Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

7. Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie aan wie persoonsgegevens openbaar worden gemaakt, onafhankelijk van de vraag of het hierbij om een derde gaat of niet. Officiële instanties die in het kader van een onderzoeksopdracht krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers.

8. Derde

Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie buiten de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

9. Toestemming

Toestemming is elke door de betrokkene vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig afgegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring of een anderszins eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene duidelijk maakt dat hij of zij akkoord gaat met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

II. Naam en adres van de verantwoordelijke [Art. 4 Lid 7 AVG]

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsook overige gegevensbeschermende bepalingen is:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern

Duitsland

Tel.: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Website: www.cmse.com

III. Naam en adres van de functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Ralf Bergmeir
BeratungsBüro Bergmeir GbR
Angelika en Ralf Bergmeir
Am Meerbach 10
73035 Göppingen
Duitsland

Tel.: +49 7161 651 2822
E-mail: ralf@bergmeir.de
Website: www.bergmeir.com

IV. Algemene bepalingen voor gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit is vereist voor de beschikbaarstelling van een functionele website en van onze contents en dienstverlening. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt periodiek alleen na toestemming van de gebruiker plaats. Een uitzondering vormen gevallen waarin het verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte of verzamelde gegevens worden uitsluitend in het kader van de geldende gegevensbeschermingswetten (AVG, Wet bescherming persoonsgegevens en Duitse telemediawet) verzameld, gebruikt, verwerkt, opgeslagen en eventueel - zover wettelijk voorgeschreven, contractueel noodzakelijk of in het kader van de geldende voorschriften toegestaan - aan derden doorgestuurd.

Uit Art. 6 AVG komen verschillende rechtsgrondslagen naar voren voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarnaar in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt verwezen:

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemming van de betrokkene vragen, dient Art. 6 Lid 1 sub a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor de uitvoering van een contract, waarbij de betrokkene een contractpartij is, vereist is, dient Art. 6 Lid 1 sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen vereist zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming moet voldoen, vereist is, dient Art. 6 Lid 1 sub c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van de persoonsgegevens verplichten, dient Art. 6 Lid 1 sub d AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking tot bescherming van een vitaal belang van onze onderneming of een derde vereist is en indien de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene de belangen van eerstgenoemde niet overtreffen, dan dient Art. 6 Lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van betrokkene worden verwijderd of afgeschermd zodra het doel van de opslag wegvalt. Opslag van de persoonsgegevens kan daarnaast plaatsvinden wanneer hierin is voorzien door de Europese of nationale wetgevers in verordeningen van de EU-wetgeving, wetten of overige voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Afscherming of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens vereist is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

V. Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

De omvang en aard van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens hangt af van de vraag of u onze website alleen bezoekt voor het opvragen van informatie of gebruikmaakt van ons aanbod en de mogelijkheid van e-mailcontact (VII) via het e-mailadres:

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

bij elke oproep van informatie op onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

 • informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de toegang
 • websites, van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website komt
 • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden van ons systeem. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 Lid 1 sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien gebruiken wij deze gegevens voor optimalisatie van de website en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Op deze doelen berust ook ons rechtmatige belang in gegevensverwerking conform Art. 6 Lid 1 sub f AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de verzameling ervan. In het geval dat gegevens worden geregistreerd voor de beschikbaarstelling van de website betekent dit dat de gegevens worden verwijderd zodra de sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit ten laatste na 7 dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of vervreemd, zodat identificatie van de gebruiker niet meer mogelijk is.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

De registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk. De gebruiker heeft dientengevolge geen herroepingsmogelijkheid.

VI. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de webbrowser resp. door de webbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een kenmerkende tekenreeks, die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt opgeroepen.

A. Eigen cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Bepaalde elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd, nadat een pagina is verlaten.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies, op deze gegevensbeschermingsverklaring gewezen en om toestemming gevraagd voor de verwerking van in dit verband gebruikte persoonsgegevens.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgestuurd:

Content Management System Cookie

 • region_select
 • user_language – gekozen taal
 • user_region – regio waar de gebruiker zich bevindt
 • true (indien toestemming gegeven voor privacybeleid)
 • tijdzone van de gebruiker

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 Lid 1 sub f AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is bij aanwezigheid van een hierop betrekking hebbende toestemming van de gebruiker Art. 6 Lid 1 sub a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook kan worden herkend, nadat de pagina is verlaten.

Voor de volgende toepassingen gebruiken wij cookies:

 • overname van de taalinstellingen
 • landenallocatie

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het opstellen van een gebruikersprofiel. Op deze doelen berust ook ons rechtmatige belang in gegevensverwerking conform Art. 6 Lid 1 sub f AVG.

4. Duur van de opslag, herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit aan onze website doorgegeven. Zodoende hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door wijziging van de instellingen in uw webbrowser kunt u het doorgeven van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website in hun volle omvang worden gebruikt.

B. Door derden gebruikte cookies - etracker

Op onze website worden met technologieën van etracker GmbH (http://www.etracker.com) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden. IP-adressen en domeinadressen worden verkort voordat ze worden opgeslagen. Herleiden tot individuele personen is daardoor niet mogelijk.

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden, op deze gegevensbeschermingsverklaring gewezen en om toestemming gevraagd voor de verwerking van in dit verband gebruikte persoonsgegevens.

Op basis van de gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de buffer van de webbrowser van de bezoeker van de website worden opgeslagen. De cookies maken het opnieuw herkennen van de webbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens gebruiken wij niet om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om er inzicht in te krijgen of onze websites aantrekkelijk zijn en daarin verbetering te brengen.

Tot de verzamelde gegevens behoren bijvoorbeeld de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, van welke website een persoon komt, gemiddelde verblijftijd en de opgeroepen pagina's.

etracker-cookie:

bezoekersherkenning etracker Analytics

cookieherkenning etracker Analytics

 • herkenning terugkerende bezoeker
 • herkenning of bij het bezoek de scrollbeweging wordt gemeten
 • slaat de status op van de Visitor Motion-registratie.

Wordt alleen ingesteld bij gebruik van Visitor Motion:

 • slaat de status op van de Visitor Motion-registratie.

Visitor Motion wordt gebruikt voor de registratie van het gebruikersgedrag om daaruit verbeteringen voor de website te halen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies voor analysedoeleinden is bij aanwezigheid van een hierop betrekking hebbende toestemming van de gebruiker Art. 6 Lid 1 sub a AVG. Rechtsgrondslag voor het gebruik van etracker zonder een dergelijke toestemming is Art. 6 Lid 1 S. 1 sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van analyse-cookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud daarvan te verbeteren. De analyse-cookies maken ons duidelijk hoe de website wordt gebruikt en stellen ons in staat ons aanbod continu te optimaliseren. Op basis van de verkregen statistische gegevens kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Hierop berust ons rechtmatig belang.

4. Duur van de opslag, herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

De verzamelde gegevens worden langdurig opgeslagen en onder een pseudoniem geanalyseerd. Het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u op elk gewenst moment verbieden, ook voor de toekomst.

Sluit mij uit van de etracker-telling.

5. Meer informatie

Informatie over etracker:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg, Duitsland
https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

VII. E-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Contact is via het opgegeven e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de met het e-mailadres overgedragen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De gegevens worden in dit geval niet naar derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de e-mailconversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker Art. 6 Lid 1 sub a AVG.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van een e-mail worden verstrekt, is Art. 6 Lid 1 sub f AVG. Als het e-mailcontact is gericht op de afsluiting van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 Lid 1 sub b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

In het geval dat er contact plaatsvindt per e-mail, ligt hieraan ook het vereiste, rechtmatige belang ten grondslag van de verwerking van gegevens.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de verzameling ervan. Voor persoonsgegevens is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende feiten afdoende zijn afgehandeld.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen

Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde herroepen. In een dergelijk geval kan de conversatie niet plaatsvinden.

Alle persoonsgegevens die in de loop van het contact worden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

VIII. Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u in de zin van AVG betrokkene en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

1. Toepasselijk recht

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging vragen dat de u betreffende persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Indien er een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u van de verantwoordelijke informatie verlangen over de volgende zaken:

 • het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens worden bekendgemaakt of zullen worden bekendgemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens, of, indien concrete informatie niet mogelijk is, criteria voor de vaststelling van de opslagduur;
 • het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op inperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen deze verwerking;
 • het bestaan van het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 • het bestaan van een automatische besluitvorming op basis van profilering volgens Art. 22 Lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – belangrijke informatie over de logicacriteria en de reikwijdte en de nagestreefde effecten van zulke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht informatie te verlangen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan het buitenland of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u eisen om te worden geïnformeerd over de passende garanties conform Art. 46 AVG in verband met het doorgeven van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling ten opzichte van de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

3. Recht op inperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de inperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens verlangen:

 • wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens voor een bepaalde periode bestrijdt, waarin de verantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en in plaats hiervan de inperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;
 • de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig heeft, maar u deze nog voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nodig hebt, of
 • wanneer u de verwerking conform Art. 21 Lid 1 AVG hebt herroepen en nog niet vaststaat of de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens wordt ingeperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Indien de inperking van de verwerking volgens bovenstaande voorwaarden wordt ingeperkt, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de inperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen voor zover een van de volgende redenen hieraan ten grondslag ligt:

 • de u betreffende persoonsgegevens zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld of anderszins werden verwerkt, niet meer nodig.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking conform Art. 6 Lid 1 sub a of Art. 9 Lid 2 sub a AVG rechtmatig was, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U herroept de verwerking conform Art. 21 Lid 1 AVG en er zijn geen rechtmatige gronden die zwaarder wegen, of u herroept de verwerking conform Art. 21 Lid 2 AVG.
 • De u betreffende persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens is vereist voor de uitvoering van een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 • De u betreffende persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform Art. 8 Lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Heeft de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij conform Art. 17 Lid 1 AVG verplicht deze te verwijderen, dan treft hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokkene gevraagd hebt om de verwijdering van alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of naar kopieën van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking vereist is

 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die de verwerking krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, vereist, of voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang ligt of waarvan de uitoefening van een overheidsinstantie is overgedragen aan de verantwoordelijke.;
 • op grond van het algemene belang van de nationale gezondheid conform Art. 9 Lid 2 sub h en i, en Art. 9 Lid 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemene belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform Art. 89 Lid 1 AVG, voor zover het onder sub a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelen van de verwerking naar verwachting onmogelijk maakt of ernstig negatief beïnvloedt, of
 • voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

5. Recht op kennisgeving

Als u zich tegenover de verantwoordelijke hebt beroepen op het recht op rectificatie, verwijdering of inperking, is deze verplicht om alle ontvangers die inzage hebben gekregen in de u betreffende persoonsgegevens, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of inperking van de verwerking ervan, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of met een disproportionele inspanning gepaard zou gaan.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en door computers leesbare vorm te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder hierin gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, voor zover

 • de verwerking op een toestemming conform Art. 6 Lid 1 sub a AVG of Art. 9 Lid 2 sub a AVG of op een contract conform Art. 6 Lid 1 sub b AVG berust en
 • de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

In de uitoefening van dit recht hebt u voorts het recht te zorgen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Dit mag geen invloed hebben op vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang verplicht is of waarvan de uitvoering door een overheidsinstantie is overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Herroepingsrecht

U hebt het recht zich op gronden die uit uw bijzondere situatie voortkomen, te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van Art. 6 Lid 1 sub e of f AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profilering.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende legitieme redenen kan aanwijzen voor de verwerking, die uw belangen, rechten en vrijheden overtreffen, of tenzij de verwerking dient voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor het doel van dergelijke marketing; dit geldt ook voor het profileren, voor zover dit met zulke direct marketing samenhangt.

Indien u de verwerking voor het doel van direct marketing herroept, dan worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht op herroeping middels geautomatiseerde processen uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht op herroeping van toestemmingsverklaring inzake gegevensverwerking

U hebt het recht uw toestemmingsverklaring omtrent gegevensverwerking te allen tijde te herroepen. Het herroepen van de toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking.

9. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plek van de vermeende schending, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tegen de AVG ingaat.

De toezichthoudende autoriteit, waarbij de klacht werd ingediend, informeert de klager over de stand van zaken en de resultaten van de klacht, waaronder de mogelijkheid bestaat van een rechtsmiddel conform Art. 78 AVG.

IX. Voorbehoud van wijziging

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, om deze continu aan te passen aan de geldende bepalingen, net als ons aanbod op de website.

 

Uitgave mei 2018